Montessori onderwijs

Help mij het zelf te doen, leer mij het zelf doen, laat mij het zelf doen

Wij werken volgens de uitgangspunten van Maria Montessori. We gaan uit van de individuele ontwikkeling en mogelijkheden van het kind en begeleiden het in de groei naar zelfstandigheid. De leerkracht stimuleert, begeleidt, stuurt en biedt didactische hulp. De kinderen leren door zelf ontdekken en ervaren.

Heel belangrijk in de groei naar zelfstandigheid is samenwerking, rekening houden met en res­pect hebben voor elkaar, ongeacht intelligentie en vaardigheden.
In een montessoriklas zitten kin­deren van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep. Op een natuurlijke wijze leren kinderen van elkaar.

De jongsten zien ongemerkt wat de oudsten doen en worden erdoor gestimuleerd. De oudsten kunnen de jongeren heel goed helpen en herhalen zo vanuit een andere positie nog eens bepaalde onderdelen van de leerstof . Of de oudsten leren de jongsten hoe de dingen gedaan worden in de groep. De leerkracht zelf hoeft niet meer alles te regelen. Het sociale gebeuren wordt op een onopvallende wijze geleid.

Er is veel ruimte voor het individuele werken. Allerlei materialen, overzichtelijk in open kasten opgesteld, maken het voor het kind mogelijk om een keuze te maken uit de gewenste activiteiten.

Zo bepalen de samenstelling van de groep, de inrichting van de klas, de houding van de leerkracht en het leermateriaal de individuele leersituatie. Naast alles wat er in de loop der jaren veranderd is, blijft deze samenhang de basis vormen van het montessorionderwijs.

Een school in ontwikkeling

Onze school is ook een lerende school. Nieuwe inzichten in effectief lees- en rekenonderwijs leiden dagelijks tot aanpassingen in ons onderwijs. We passen het onderwijs aan aan de leerbehoeften van onze leerlingen en doen aan taalstimulering in alle vakken.

We vergelijken de resultaten van onze kinderen met een landelijk kader en scholen onze leerkrachten voor het verdiepen van hun vaardigheden. We verbeteren de kwaliteit van onze zorg en leggen verantwoording af aan ouders, bestuur, inspectie en de Nederlandse Montessorivereniging. Samen met alle betrokkenen vormen we de school en blijven we scherp.

Link naar Montessori Vereniging

Film over de geschiedenis van het montessorionderwijs

 

Gebruikte methodes:

Kleuters: Montessorimaterialen, LOGO 3000, Leeskast
Taal: Taal Doen!
Lezen: Veilig Leren Lezen, Nieuwsbegrip, Taalzee, Bouw! Tutorlezen
Rekenen: Montessori rekenmateriaal, Rekentuin, Met Sprongen Vooruit
Zaakvakken: DaVinci
Technisch schrijven: Pennenstreken

 

Belangrijke uitgangspunten:

  • Een veilige, voorbereide en uitdagende omgeving biedt kinderen wat ze nodig hebben om zich cognitief en sociaal zo optimaal mogelijk te ontwikkelen in elke fase van hun schoolleven
  • Een gezamenlijk doel van de opvoeding thuis, op school en in de vrije tijd is dat kinderen leren zich bewust en verantwoordelijk te gedragen, tegenover zichzelf, tegenover anderen en ten opzichte van hun omgeving
  • Het leren is een plezierige activiteit met als doel het steeds zelfstandiger worden (help mij het zelf te doen)
  • Elk kind heeft recht op zijn eigen ontwikkeling, maar werkt onder begeleiding van de leerkracht en met het oog op tussendoelen met regelmaat aan elk schoolvak
  • Vrijheid in gebondenheid: er is vrijheid van werkkeuze, werktempo, beweging, herhaling, verwerking of verdieping van de leerstof en vrijheid van samenwerken, maar onder begeleiding van de leerkracht en naar de mogelijkheden van elk kind.
  • Een sociaal krachtige leeromgeving: in de klas en op school zoeken we steeds naar mogelijkheden voor het bevorderen van autonomie, relatie en competentie
  • Wij zijn als ouders en leerkrachten een voorbeeld voor de kinderen, in de manier waarop we kinderen aanspreken en corrigeren in en om de school.
 

Vakleerkrachten

Bewegingsonderwijs
De vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft twee keer per week gymles aan de kinderen (groep 1 t/m 8). 

Beeldende vorming
De vakleerkracht beeldende vorming geeft kinderen vanaf groep 3 eens in de 2 weken les in verschillende teken- en handvaardigheidstechieken uit de methode " Laat maar Zien", in een speciaal daarvoor ingericht lokaal.

Terug

Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

directie@nullobs-oms.nl