Afstemming & Ondersteuning

Afstemming op onderwijsbehoeften

De leerkracht sluit aan bij de onderwijsbehoefte van het kind. De centrale vraag is: wat heeft dit kind nodig?  In een groepsplan beschrijft de leerkracht wat hij of zij samen met het kind wil bereiken en hoe dat wordt aangepakt

Doordat leerlingen en hun resultaten nauwgezet gevolgd worden, kan het basisaanbod (lesstof, leertijd instructie en begeleiding) worden bijgesteld. Het kan zijn dat een intensievere begeleiding nodig is met meer instructie en ondersteuning (intensief arrangement). Als kinderen meer kunnen krijgen zij juist minder instructie en tijd voor inoefenen en wordt de taak gericht op verbreding en verdieping van het leren (verdiept arrangement).

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

In het kader van passend onderwijs maakt ook de OMS zich sterk om te zorgen dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Of het nu gaat om kinderen die naar verwachting aan het eind van de basisschool niet het niveau van groep 8 hebben bereikt of om kinderen die meer in hun mars hebben.

Als blijkt dat een kind onvoldoende profiteert van het intensieve arrangement, wordt een bespreking gehouden met de intern begeleider. Speciale leerhulp kan worden ingezet als de ontwikkeling van technisch lezen of aanvankelijk rekenen stagneert. Soms is externe diagnostiek nodig, bijvoorbeeld om vast te stellen of er sprake is van dyslexie.

Voor leerlingen van wie verwacht wordt dat zij het eindniveau niet gaan halen, wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld, met aangepaste doelen die leidend zijn voor keuzes in de leerlijn en aanpassingen in het leerstofaanbod. Ouders van deze leerlingen worden halfjaarlijks uitgenodigd om te bespreken of de doelen gehaald zijn en hoe we verder gaan.

Op de OMS hebben we de afgelopen jaren verder een goede aanpak ontwikkeld om leerlingen te begeleiden met spraak-taalproblematiek. In een klein groepje worden deze leerlingen door gespecialiseerde leerkrachten intensief begeleid.

Leerlingen met meer mogelijkheden

Voor de groep leerlingen die meer kunnen, hanteren wij een protocol meerbegaafdheid. Naast het verdiepte arrangement, biedt de OMS momenteel een klassendoorbrekend programma aan voor zeer sterke leerlingen, de plusklas (vanaf groep 6). Kinderen die ervoor in aanmerking komen kunnen verder nog 1 dag in de week naar de Day a Week school, waar zij een hele dag met kinderen van gelijke kunnen doobrengen onder begeleiding van een speciaal daarvoor opgeleide leerkracht.

Als er speciale ondersteuning nodig is

Als er sprake is van meerdere problemen in de situatie van een leerling, die van invloed zijn op het functioneren, dan wordt een leerling besproken in het Zorgbreedteoverleg. Deze leerlingen worden gemeld in " Matchpoint"  waar hulpverleners elkaars contactgegevens uitwisselen.

Als blijkt dat school niet in staat is een kind te bieden wat nodig is, dan wordt in enkele gevallen na overleg en toestemming van ouders een traject van verwijzing in gang gezet

Bij aanname van nieuwe kinderen bespreken we altijd of de kinderen extra zorg nodig hebben. De procedure die we dan volgen, is beschreven onder het aannamebeleid in het schoolplan.

Overdracht naar het voortgezet onderwijs

In de achtste groep maken leerlingen met hun ouders de keus naar welke school voor Voortgezet onderwijs (VO) zij zullen gaan. In Amsterdam zijn daarover een aantal afspraken gemaakt met alle basis- en VO scholen: de Kernprocedure. Het adviseren voor en verwijzen naar een VO school verloopt via een vast protocol. Dit protocol staat in de Keuzegids die elk kind in groep 8 krijgt.

In de groepen 7 en 8 geven we uitgebreid voorlichting over de overstap naar het VO door middel van oudergesprekken en voorlichtingsavonden waarop VO-scholen en oud-leerlingen vertellen over de verschillende scholen.

Met de ouders en leerlingen van groep 8 worden in juni en februari adviesgesprekken gevoerd. De school stelt het advies op, op basis van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem in de groepen 6, 7 en 8 en de leerkrachtobservaties mbt werkhouding, motivatie en zelfstandigheid. Op basis van dit advies kunnen ouders en kinderen zich gaan oriënteren op het aanbod van de VO-scholen in de regio. 
De onderwijskundige gegevens van de kinderen dragen we over aan de ontvangende VO school. Ouders en leerlingen krijgen de informatie, die over het kind wordt doorgegeven.

Terug

Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

020 619 0914

directie@nullobs-oms.nl